گلوله های پابجی موبایل؛ مهمترین مهمات کدام هستند؟

 پابجی موبایل دارای مهمات یا گلوله های مختلف است و هر مهمات سازگاری خاص خود را با سلاح های مختلف دارد. مهمات همان چیزی است که شما برای استفاده از سلاح خود به آن نیاز دارید و داشتن مهمات برای درگیری با دشمنان خود در هر جنگ بسیار مهم است ، شناختن مهمات قبل از بازی  بسیار ضروری است برای اینکه بدانید سلاحی که در دستتان است از کدام مهمات استفاده میشود تا هنگام جنگ گلوله تمام نکنید.

در اینجا انواع مهمات برای سلاح های خاص آورده ایم حتما بخوانید:

انواع گلوله های پابجی موبایل:

.گلوله 5.56mm:

5.56mm

برای دسته اسلحه های  Assault Rifles,  Auto Sniper Riflesو Light Machine Guns قابل استفاده است.

این گلوله 5.56 میلیمتری از نوع گلوله های متوسط با خسارت زیاد در هر ثانیه است؛ همچنین دارای حرکت با سرعت  بالا می باشد. مقدار 30 گلوله در یک بسته است که می توان آن را در هرجای اطراف منطقه  پیدا کرد.

سلاح هایی که از این گلوله استفاده می کنند:

بیشتر دوست داری بدانی؟ ” آشنایی با بهترین سلاح های پابجی موبایل (قسمت اول معرفی تفنگ pubg)

. گلوله 7.62mm:

7.62mm

برای دسته اسلحه های Assault Rifles (AR), Sniper Rifles (SR), Auto Sniper Rifles (DMR),  Light Machine Guns (LMG), Pistols. 

این گلوله 7.62 میلیمتری با بیشترین آسیب در ثانیه است اما با سرعت متوسط حرکت می کند. تعداد 15 یا 30 گلوله در یک بسته است و در هرجای اطراف منطقه یافت می شود.

سلاح هایی که از این گلوله استفاده میکنند:

.گلوله 45 ACP:

ACP 45

برای دسته اسلحه های  Sniper Rifles (SR), SMG (Submachine Gun), Pistols.

این گلوله 45 ACP با آسیب کم در ثانیه اما دارای سرعت بالا در محدوده نزدیک است. تعداد 15 یا 30 گلوله در یک وجود دارد. این گلوله را می توان در هر جای اطراف منطقه پیدا کرد.

سلاح هایی که از این گلوله استفاده میکنند: